Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

Projekt zrealizowany

tytuł:Bufory optyczne dla połączeń on-chip w systemach fotonicznych
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
komentarz:Grant promotorski mgr inż. Mariusza Owczarka
rodzaj:promotorski
realizacja:2009 - 2012
opis:Projekt ma na celu rozwinięcie prac badawczych poświęconych połączeniom optycznym pomiędzy poszczególnymi blokami funkcjonalnymi jednego układu VLSI (ang. on-chip). Jego istotą jest opracowanie bufora optycznego, którego parametry pozwalałyby na efektywne zastąpienie tradycyjnych połączeń miedzianych połączeniami optycznymi. Połączenia metaliczne są bowiem wąskim gardłem dla dalszego rozwoju układów scalonych, a wykorzystanie połączeń optycznych jest jednym z głównych rozwiązań proponowanych przez ITRS.
W ramach pracy zaproponowane zostaną konkretne układy odbiorników optycznych, które spełniają założenia aplikacji on-chip. Prace te będą obejmować projekty układów w technologii heterozłączowej Si\SiGe i krzemowej CMOS, przy czym proces optymalizacji układów będzie wykonywany za pomocą autorskiego programu RUNE, umożliwiającego dokonanie optymalizacji wielokryterialnej w oparciu o algorytm genetyczny i metodę frontów Pareto-optymalnych. Ponadto w ramach projektu przewiduje się wykonanie fizyczne projektowanych układów oraz ich przetestowanie.

powrót

copyright (c) 2009