Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

EGZAMIN DYPLOMOWY

Regulamin studiów


WYCIĄG Z REGULAMINU STUDIÓW

Rozdział 11


PRACA DYPLOMOWA

§ 31.

 1. Praca dyplomowa jest samodzielnym, pisemnym opracowaniem określonego zagadnienia inżynierskiego, naukowego lub artystycznego prezentującym wiedzę i umiejętności studenta zgodnie z efektami kształcenia określonymi dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 2. Praca dyplomowa studenta może powstać w oparciu o projekt zespołowy pod warunkiem, że udział studenta w realizacji projektu jest szczegółowo określony.
 3. Praca dyplomowa może być wykonywana za zgodą Dziekana poza Politechniką Łódzką, w tym w innej uczelni polskiej lub zagranicznej, a także w ośrodku naukowym polskim lub zagranicznym.
 4. Temat pracy dyplomowej studenta powinien być ustalony przed rozpoczęciem przez studenta ostatniego semestru określonego w programie studiów (zwanego semestrem dyplomowym). Niespełnienie tego warunku może być przyczyną odmowy rejestracji na ostatni semestr studiów.
 5. W przypadku wykonywania pracy dyplomowej poza Politechniką Łódzką temat pracy dyplomowej może być ustalony również po rozpoczęciu ostatniego semestru programu studiów.
 6. Tematy prac dyplomowych i ich zmiany zatwierdza Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału lub właściwej komisji wydziałowej.
 7. Praca dyplomowa może być, za zgodą promotora pracy i Dziekana wydziału, napisana w języku obcym.
 8. Szczegółowe zasady zgłaszania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz ich wyboru przez studentów określa Rada Wydziału.


§ 32.

 1. Pracę dyplomową objętą programem studiów student wykonuje pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.
 2. Promotora pracy dyplomowej powołuje i odwołuje Dziekan.
 3. Promotorem pracy dyplomowej inżynierskiej lub licencjackiej może zostać nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy. Dziekan, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, może powołać na promotora pracy pracownika Uczelni niebędącego nauczycielem akademickim posiadającego, co najmniej stopień doktora lub specjalistę spoza Uczelni.
 4. Promotorem pracy dyplomowej magisterskiej może zostać nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Dziekan, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, może powołać na promotora pracy dyplomowej magisterskiej pracownika Uczelni posiadającego, co najmniej stopień doktora lub specjalistę spoza Uczelni.
 5. Promotor pracy może wnioskować do Dziekana o zatwierdzenie dodatkowej osoby - opiekuna pomocniczego pracy dyplomowej, w tym osoby niespełniającej wymagań ust. 3 i 4.
 6. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy dyplomowej, mającej wpływ na terminowe złożenie pracy Dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca wyznacza osobę, która przejmie obowiązki promotora pracy.


§ 33.

 1. Po przygotowaniu pracy dyplomowej student obowiązany jest:
  1. przedstawić pracę promotorowi pracy dyplomowej w wersji wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej w formacie danych określonych przez Dziekana;
  2. uzyskać pozytywną ocenę pracy przez promotora pracy;
  3. potwierdzić samodzielność realizacji pracy i jej oryginalność przez złożenie wraz z pracą odpowiedniego pisemnego oświadczenia wg wzoru określonego przez Uczelnię.
 2. Pozytywna ocena pracy dyplomowej potwierdzana jest przez promotora pracy wprowadzeniem wpisu ązal” do systemu informatycznego Uczelni.
 3. Dopełnienie czynności opisanych w ust. 1 i 2 oznacza dokonanie złożenia pracy dyplomowej.
 4. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej nie później niż do końca semestru kończącego studia, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.
 5. Jeżeli student nie złożył w wymaganym terminie pracy dyplomowej, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów. Na wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora pracy i złożony najpóźniej w ostatnim dniu semestru, Dziekan może podjąć decyzję o rejestracji na kolejny semestr na zasadzie powtarzania semestru.
 6. Jeżeli termin złożenia pracy dyplomowej nie został dotrzymany przez studenta z przyczyn od niego niezależnych może on ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, jednakże nie dłużej niż o trzy miesiące od terminu określonego w ust. 4.
 7. O przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej student może ubiegać się pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zaliczeń wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów i praktyk. Student składa do Dziekana wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy wraz z opinią promotora pracy najpóźniej w ostatnim dniu semestru. Decyzję o ustaleniu nowego terminu złożenia pracy podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii promotora pracy.
 8. Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej można uzyskać jeden raz w okresie trwania studiów na danym poziomie i programie studiów.


§ 34.

 1. Praca dyplomowa podlega niezależnemu opiniowaniu i ocenie przez promotora pracy dyplomowej i recenzenta.
 2. Recenzenta pracy dyplomowej wyznacza Dziekan.
 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 4. W przypadku, kiedy promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego Dziekan może wyznaczyć do recenzowania pracy dyplomowej nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora lub specjalistę spoza Uczelni.
 5. W przypadku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym Dziekan może wyznaczyć do recenzowania pracy dyplomowej nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora także w przypadku, gdy promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki nieposiadający tytułu naukowego, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub specjalista spoza Uczelni.
 6. Promotor pracy dyplomowej przygotowuje pisemną opinię o pracy dyplomowej i wystawia ocenę pracy. Recenzent w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pracy do recenzji przygotowuje pisemną recenzję pracy dyplomowej i wystawia ocenę pracy. Oceny są określane przez promotora i recenzenta z zastosowaniem skali podanej w § 17 ust. 1.
 7. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta Dziekan wyznacza drugiego recenzenta.
 8. Negatywna ocena pracy wystawiona przez drugiego recenzenta skutkuje uznaniem pracy za niezłożoną i anulowaniem w systemie informatycznym Uczelni wpisu ązal” potwierdzającego pozytywne przyjęcie pracy. W takim przypadku, na pisemny wniosek studenta, Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące lub skierować studenta na powtarzanie semestru dyplomowego.
 9. Student ma prawo zapoznać się z treścią opinii i recenzji, o których mowa w ust. 6 najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Rozdział 12


EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 35.

 1. Student, w terminie 21 dni od spełnienia warunku uzyskania wszystkich zaliczeń i liczby punktów ECTS wynikającej z programu studiów oraz złożenia pracy dyplomowej, zobowiązany jest uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni i złożyć do dziekana podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez wewnętrzne zasady dyplomowania obowiązujące na wydziale.
 2. Dziekan po stwierdzeniu:
  1. uzyskania przez studenta wszystkich przewidzianych programem studiów zaliczeń w tym praktyk zawodowych;
  2. złożenia pracy dyplomowej;
  3. dopełnienia obowiązku sprawdzenia i potwierdzenia oryginalności pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego; tryb sprawdzania i potwierdzania oryginalności prac dyplomowych określony jest w odrębnych przepisach;
  4. uzyskania pozytywnych ocen za pracę dyplomową wystawionych przez promotora pracy i recenzenta;
  5. spełnienia przez studenta innych indywidualnych warunków ustalonych przez dziekana w przebiegu studiów i uregulowania przez studenta wszystkich zobowiązań wobec Uczelni,
  wydaje decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego i wyznacza jego termin.
 3. W przypadku niezłożenia przez studenta na warunkach i w terminie opisanych w ust. 1 i 2 wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, dziekan może wyznaczyć termin egzaminu dyplomowego z własnej inicjatywy.
 4. Egzamin dyplomowy przeprowadza się nie później niż w okresie 6 tygodni od daty uzyskania ostatniego zaliczenia przewidzianego programem studiów, w tym także zaliczenia pracy dyplomowej przez promotora pracy, z zastrzeżeniem, że egzaminy dyplomowe mogą odbywać się z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 31 sierpnia. Na wniosek studenta dziekan może wyznaczyć egzamin dyplomowy w terminie późniejszym.


§ 36.

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. Komisja składa się z co najmniej trzech nauczycieli akademickich w tym przewodniczącego komisji, którym jest dziekan lub osoba przez niego upoważniona. W skład komisji wchodzą: dla studiów pierwszego stopnia, co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a dla studiów drugiego stopnia, co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Student jest zobowiązany posiadać legitymację studencką podczas składania egzaminu dyplomowego.
 3. W przypadku, gdy praca dyplomowa została przygotowana w języku obcym, dziekan na wniosek studenta lub promotora pracy może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku, w którym przygotowano pracę dyplomową. Na studiach prowadzonych w języku obcym zgoda ta nie jest wymagana, jeśli egzamin dyplomowy będzie prowadzony w języku studiów.
 4. W egzaminie dyplomowym może uczestniczyć asystent osoby niepełnosprawnej, w tym tłumacz języka migowego. Osoba pomagająca niepełnosprawnemu studentowi powinna posiadać zgodę dziekana na uczestniczenie w egzaminach dyplomowych.
 5. Na wniosek studenta lub promotora pracy dyplomowej dziekan, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego, może wyrazić zgodę na otwarty charakter egzaminu dyplomowego.
 6. Egzamin dyplomowy obejmuje dwie części podlegające ocenie:
  1. obrona pracy dyplomowej, w czasie której student prezentuje wyniki pracy dyplomowej i udziela odpowiedzi na pytania komisji dotyczące treści i przedmiotu pracy dyplomowej,
  2. sprawdzenie w formie ustnej lub pisemnej poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kierunku studiów.
 7. Szczegółowy zakres i formę każdej z części egzaminu dyplomowego uchwala rada wydziału.
 8. W toku obrony pracy dyplomowej Komisja ustala:
  1. ostateczną ocenę pracy dyplomowej w oparciu o pisemną opinię pracy dyplomowej przygotowaną przez promotora pracy i pisemną recenzję przygotowaną przez recenzenta; w przypadku przygotowania drugiej recenzji, przy ustalaniu ostatecznej oceny pracy dyplomowej komisja uwzględnia obie recenzje pracy;
  2. ocenę z obrony pracy dyplomowej.
 9. Wynik egzaminu dyplomowego komisja ustala na niejawnej części swego posiedzenia. Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie oceny z obrony pracy dyplomowej oraz oceny odpowiedzi na pytania sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności z zakresu kierunku studiów, zgodnie z zasadami dyplomowania uchwalonymi przez radę wydziału dla danego kierunku studiów. Uzyskanie negatywnej oceny z jednej z części egzaminu skutkuje negatywnym końcowym wynikiem egzaminu dyplomowego.
 10. Wynik egzaminu dyplomowego podawany jest wg skali ocen określonej w § 17 ust. 1.
 11. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego, Komisja ustala wynik studiów i podejmuje decyzję o nadaniu właściwego tytułu zawodowego.
 12. Podstawą do obliczania wyniku studiów są:
  1. średnia ocen uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, średnia obliczana jest jako średnia ważona zgodnie z § 17 ust 3. z wyłączeniem ocen 2,0 (dwa) i przedmiotów zaliczanych na ocenę ązal”; średnia ocen zaokrąglana jest i ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
  2. pozytywna ocena pracy dyplomowej;
  3. pozytywna ocena egzaminu dyplomowego.
  Ostateczny liczbowy wynik studiów stanowi sumę: 0,6 oceny wymienionej pkt 1 oraz po 0,2 ocen wymienionych w pkt 2 i 3. Ostateczny wynik liczbowy studiów zaokrąglany jest i ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 13. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządzany jest protokół.
 14. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego w obecności jej członków ogłasza ustaloną przez komisję ocenę pracy dyplomowej i wynik egzaminu dyplomowego. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji podaje wynik studiów i ogłasza decyzję o nadaniu właściwego tytułu zawodowego.
 15. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się określony słownie wynik studiów, zgodnie z zasadą:
  4,85 i więcej celujący,
  4,55 – 4,84 bardzo dobry,
  4.20 – 4.54 ponad dobry,
  3,80 – 4,19 dobry,
  3,40 – 3,79 dość dobry,
  do 3,39 – dostateczny.
 16. Przy wystawianiu dodatkowego odpisu dyplomu w języku angielskim lub francuskim stosuje się następujące odpowiedniki wyniku studiów:

   język angielskijęzyk francuski
  celującyexcellentexcellent
  bardzo dobryvery goodtres bien
  ponad dobrymore than goodmieux que bien
  dobrygoodbien
  dość dobrysatisfactorysatisfaisant
  dostatecznysufficientpassable


§ 37.

  W przypadku negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego lub usprawiedliwionej nieobecności studenta w wyznaczonym terminie egzaminu, dziekan na wniosek studenta może wyznaczyć drugi, ostateczny termin egzaminu dyplomowego. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż po upływie dwóch tygodni i nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego. Termin tego egzaminu dziekan podaje do wiadomości studenta, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą. W przypadku niezłożenia egzaminu w drugim terminie lub nieusprawiedliwionej nieobecności studenta dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.


§ 38.

  Zasady uznawania egzaminów dyplomowych i prac dyplomowych, wykonywanych poza Politechniką Łódzką, ustala Senat Politechniki Łódzkiej w odrębnych przepisach.

Procedura antyplagiatowa


PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA PRAC DYPLOMOWYCH W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

Niniejszy dokument określa szczegółowe procedury antyplagiatowe wprowadzone przez MJ Rektora Politechniki Łódzkiej mające zastosowanie przy realizacji prac dyplomowych na studiach wszystkich stopni. Dokument stanowi załącznik do zarządznia nr 5/2019 JM Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 18 stycznia 2019 roku.

Pełna wersja zarządzenia MJ Rektora PŁ

§ 1.

  Niniejsza procedura określa zakresy i harmonogram czynności obowiązujących studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej w zakresie sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych.


§ 2.

 1. Student przekazuje promotorowi do oceny i sprawdzenia pracę dyplomową w wersji wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej oraz składa oświadczenia będące załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej procedury. Część tekstowa elektronicznej wersji pracy powinna zawierać wyłącznie treść pracy dyplomowej i musi być złożona w jednym z następujących formatów edytowalnych: doc; docx; rtf; txt; odt; pdf . Wersja elektroniczna pracy może składać się z kilku plików, przy czym rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 15 MB.
 2. Tryb przekazania promotorowi plików elektronicznej wersji pracy dyplomowej określa prodziekan właściwy ds. studenckich.
 3. Promotor pracy dyplomowej jest zobowiązany do sprawdzenia jej oryginalności z wykorzystaniem systemu JSA najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania pracy i przygotowania dokumentów, o których mowa w § 3.


§ 3.

 1. Promotor pracy dyplomowej zarejestrowany w JSA z uprawnieniami "Promotor" rejestruje badanie pracy w systemie JSA, wprowadza dane do metryki pracy i zapisuje metrykę pracy dyplomowej w systemie JSA.
 2. Po rejestracji badania promotor wprowadza pliki elektronicznej wersji pracy dyplomowej do systemu JSA i uruchamia jednokrotne (pojedyncza próba badania) badanie treści pracy. W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach możliwe jest wykonanie dodatkowych - drugiej i trzeciej, ostatecznej próby badania. W takim przypadku dalszej analizie i ocenie podlega wynik ostatniej próby badania. Fakt wielokrotnego przeprowadzenia badania wymaga wyjaśnienia ze strony promotora w treści Protokołu kontroli oryginalności pracy (załącznik nr 4 do procedury).
 3. Po zakończeniu badania promotor analizuje wygenerowany w postaci raportuogólny wynik badania pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności ustala czy wskaźnik ogólne (suma wartości wskaźników dla wszystkich Referencyjnych baz porównawczych) Procentowego Rozmiaru Podobieństwa Đ PRP nie przekraczają przyjętych poziomów tolerancji sygnalizowanych wyróżnieniem kolorem pomarańczowym (poziom ostrzegawczy) lub czerwonym (poziom alarmowy) dla każdego z czterech wariantów długości frazy.
  Dodatkowo promotor sprawdza czy nie próbowano ukryć obecności nieuprawnionych zapożyczeń w pracy przez manipulacje na tekście, analizując wskaźniki:
  1. wykorzystania znaków specjalnych lub znaków spoza alfabetu tekstu pracy;
  2. nierozpoznanych wyrazów;
  3. liczby fragmentów innego stylu.
 4. Jeżeli z analizy ogólnych wyników badania, według kryteriów wskazanych w ust. 3 wynika, że praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń lub manipulacji na tekście, wówczas promotor jest zobowiązany sprawdzić szczegółowe wyniki badania w treści pracy.
 5. Na podstawie analizy wyniku badania promotor pracy dyplomowej podejmuje decyzję o akceptacji Raportu z badania w systemie JSA, która oznacza brak zastrzeżeń promotora co do oryginalności pracy lub podejmuje decyzję o braku akceptacji Raportu, która oznacza podejrzenie o nieoryginalności pracy.
 6. W przypadku akceptacji Raportu promotor generuje z systemu JSA Raport Ogólny z badania JSA, zapisuje go i wykonuje jego wydruk a następnie przygotowuje Protokół kontroli oryginalności pracy wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do procedury.
 7. W przypadku braku akceptacji Raportu promotor generuje z systemu JSA Raport Ogólny z badania JSA, zapisuje go i wykonuje jego wydruk oraz generuje i zapisuje Raport Szczegółowy z badania JSA. Następnie promotor przygotowuje Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do procedury. W opinii promotor ocenia czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia (plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do oryginalności pracy dyplomowej przygotowanej przez studenta. Dokonując oceny, promotor powinien w szczególności zwrócić uwagę czy:
  1. praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu zidentyfikowanych przez system jako "podobne";
  2. nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła;
  3. nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń;
  4. nie stwierdzono objawów dokonania manipulacji na tekście mających na celu ukrycie zapożyczeń.


§ 4.

  Jeżeli, w wyniku przeprowadzenia analizy oryginalności, praca dyplomowa zostanie uznana przez promotora za oryginalną, promotor pracy dyplomowej przekazuje do prodziekana właściwego ds studenckich złożone przez studenta oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 wraz z przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Protokołem kontroli oryginalności pracy, podpisanym przez siebie wydrukiem Raportu Ogólnego z badania JSA, oraz jeżeli powstała, Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej. W przypadku negatywnej opinii o oryginalności pracy dodatkowo promotor przekazuje prodziekanowi plik Raportu Szczegółowego z badania JSA.


§ 5.

 1. Jeżeli analiza oryginalności pracy dyplomowej wskazuje, że praca nie jest oryginalna, promotor:
  1. powiadamia pisemnie prodziekana właściwego ds studenckich o podejrzeniu popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191, z późn. zm.);
  2. przekazuje prodziekanowi złożone przez studenta oświadczenia, o których mowa w ¤ 2 ust. 1 wraz z przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Protokołem kontroli oryginalności pracy, Raportem Ogólnym JSA, plikiem Raportu Szczegółowego JSA i Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej.
 2. Prodziekan niezwłocznie powiadamia Rektora Politechniki Łódzkiej o stwierdzeniu nieoryginalności pracy dyplomowej i naruszeniu przepisów obowiązujących w Uczelni.
 3. Rektor poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 312 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

copyright (c) 2009