Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

PROGRAM WSPÓLNYCH STUDIOW II STOPNIA

Informacje podstawowe

Program wspólnych studiów II stopnia Politechniki Łódzkiej
i Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu


Elektronika i Telekomunikacja
Specjalizacja: Applied electronics

Politechnika Łódzka (TUL) oraz Uniwersytet im. Fryderyka II w Neapolu (UNINA) utworzyły wspólne studia II stopnia, których wspólny program jest realizowany w obu uczelniach dla dwóch grup studenckich, określonych jako grupa TUL i grupa UNINA. Grupy te są rekrutowane oddzielnie w każdej z uczelni i w niej rozpoczynają studia na I semestrze. Semestry II i III są wspólne dla obu grup i odbywają się kolejno, w Łodzi i Neapolu. W okresie studiów, studenci spędzają po 2 semestry w każdym z uniwersytetów, realizując ten sam program studiów. Umożliwia to im uzyskanie dwóch dyplomów ukończenia dwóch renomowanych uczelni uznawanych, na całym świecie:

  • magistra inżyniera na kierunku "Elektronika I Telekomunikacja" Politechniki Łódzkiej,
  • "Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica" Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu.

W Politechnice Łódzkiej studenci grupy TUL są rekrutowani na kierunek Elektronika i Telekomunikacja, specjalność anglojęzyczna Applied Electronics. Program dla tej specjalności, przedstawiony na następnej zakładce, został opracowany z wykorzystaniem potencjału dydaktycznego i laboratoryjnego obu Uczelni w oparciu o rozeznanie potrzeb przemysłu elektronicznego i mikroelektronicznego krajów Unii Europejskiej, w tym Polski.
Studenci grupy TUL odbywają zajęcia kolejno:

Semestr ISemestr IISemestr IIISemestr IV
TULTULUNINAUNINA

Pracę dyplomową studenci grupy TUL wykonują w Uniwersytecie im. Fryderyka II w Neapolu. Będzie ona podstawą do uzyskania dyplomu w obu Uczelniach.

Program studiów

Program wspólnych studiów II stopnia Politechniki Łódzkiej
i Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu


Elektronika i Telekomunikacja
Specjalizacja: Applied electronics

Dla specjalności Applied Electronics opracowano odrębny innowacyjny program studiów wykorzystujący możliwości obu Uczelni. W szczególności, wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom rynku dotyczących wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny elektroniki i mikroelektroniki, program ten charakteryzuje się zwiększoną liczbą zajęć praktycznych oraz laboratoriów i obejmuje przedmioty o treściach niedostępnych w każdej z tych uczelni oddzielnie.
Podstawą programu dla grupy TUL są zajęcia obowiązkowe ujęte w poniższej tabeli:

Tabela podstawowa zawiera także przedmioty obieralne zgrupowane w trzech blokach. Dla każdego z nich przewidziano dwa możliwe zestawy przedmiotów przedstawione w tabelach szczegółowych w następnej zakładce.

Przedmioty obieralne

Program wspólnych studiów II stopnia Politechniki Łódzkiej
i Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu


Elektronika i Telekomunikacja
Specjalizacja: Applied electronics

Przedmioty obieralne przedstawione są w poniższej tabeli:

Zasady rekrutacji

Program wspólnych studiów II stopnia Politechniki Łódzkiej
i Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu


Elektronika i Telekomunikacja
Specjalizacja: Applied electronics

Rekrutacja dla studentów PŁ odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji na Politechnice Łódzkiej. Informacje szczegółowe, m.in. dotyczące rejestracji internetowej można znaleŸć pod adresem: http://rekrutacja.p.lodz.pl

Studenci, którzy zostaną zakwalifikowali do programu wspólnych studiów II stopnia są zwolnieni z opłat związanych ze studiowaniem na Uniwersytecie im. Fryderyka II w Neapolu. Podczas trwania drugiego roku programu, w którym studenci rekrutowani w Politechnice Łódzkiej odbywają zajęcia w Uniwersytecie w Neapolu, jest możliwość otrzymania dodatkowego finansowania pobytu za granicą z programu Erasmus+.

Harmonogram rekrutacji:

  • przyjmowanie dokumentów kandydatów od 14 czerwca 2019 r. do 20 września 2019 r.
  • ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 27 września 2019 r.

Kontakt

Program wspólnych studiów II stopnia Politechniki Łódzkiej
i Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu


Elektronika i Telekomunikacja
Specjalizacja: Applied electronics

Wydziałowy Koordynator Programu wspólnych studiów II stopnia
e-mail: applied.electronics[at]p.lodz.pl
tel: +48 42 631 2624

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
ul. Bohdana Stefanowskiego 18/22 90-924 Łódź

copyright (c) 2009